Da­vid Ca­me­ron får bo kvar i ”Number 10”. Foto: TT

Seger för Ca­me­ron

Opinion Många fick en chock på val­nat­ten när val­lo­kals­un­der­sök­ning­en vi­sa­de fram­gång för pre­mi­är­mi­nis­ter Da­vid Ca­me­ron istäl­let för jämnt läge mel­lan de båda sto­ra par­ti­er­na

Än mer choc­ka­de blev de fles­ta på för­mid­da­gen när röst­siff­ror­na vi­sa­de att Ca­me­ron fick egen ma­jo­ri­tet.

För­lo­rar­na var många, inte bara opi­ni­ons­in­sti­tu­ten. Tre par­ti­le­da­re av­gick re­dan på fre­da­gen – La­bours Ed Mil­i­band, som hade ställt in sig på att bli pre­mi­är­mi­nis­ter, li­be­ral­de­mo­kra­ter­nas Nick Clegg som tap­pa­de stör­re de­len av sin par­la­ments­grupp till följd av att han ta­git re­ger­ings­an­svar un­der fem år, och främ­lings­fi­ent­li­ga Ukips le­da­re Nick Farage som på nytt miss­lyc­ka­des med att bli in­vald i par­la­men­tet. bara en av de två toryavhopparna lyc­ka­des be­hål­la sin plats.

Hu­vud­skä­let till val­se­gern är att den kon­ser­va­tiv-li­be­ra­la re­ger­ing­en lyc­kats väl med den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken. När inte Ed Mil­i­band kun­nat för­kla­ra hur han skul­le föra en mer fram­gångs­rik po­li­tik – och med stöd av vem – vän­de väl­jar­na till­ba­ka till Ca­me­ron.

Den and­ra sto­ra val­seg­ra­ren var de skots­ka na­tio­na­lis­ter­na SNP. De tog 56 av de 59 skots­ka par­la­ments­plat­ser­na.
I folk­om­röst­nings­kam­pan­jen var ett stå­en­de skämt att det finns fler pan­dor i Skott­land än kon­ser­va­ti­va par­la­ments­le­da­mö­ter i West­mins­ter. Nu kan sam­ma sak sä­gas om La­bour och Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na, som tap­pa­de allt i Skott­land utom var sitt man­dat. Ca­me­ron be­hö­ver läg­ga en del kraft på att bryg­ga över mot­sätt­ning­ar­na mel­lan Skott­land och Eng­land. Löf­te­na från folk­om­röst­nings­kam­pan­jen om ökat själv­sty­re mås­te nu upp­fyl­las.

Ty­värr ver­kar han istäl­let vil­ja läg­ga all kraft på folk­om­röst­ning­en om EU-med­lem­ska­pet. Det var det förs­ta han lo­va­de i för­mid­da­gens tal re­dan in­nan val­se­gern var helt be­kräf­tad. Det gör att inte bara det brit­tisk när­ings­li­vet utan ock­så hela Eu­ro­pa får vara ner­vö­sa fram till om­röst­ning­en 2017.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...