Träningshets kan bli ett stort häl­so­pro­blem

Opinion Den före det­ta träningsmissbrukaren och för­fat­ta­ren Nik­las Chri­stof­fer be­rät­ta­de för Syd­nytt om sitt träningsmissbruk, som gick så långt att han trä­na­de tills han bröt be­net.

 Det var ingen olycks­hän­del­se utan en stress­frak­tur, som ut­veck­la­des till en vär­re frak­tur när Chri­stof­fer väg­ra­de vila.
Chri­stof­fer är en trev­lig och ro­lig man som jag träf­fa­de på bok­mäs­san i Gö­te­borg, där han sål­de sina böc­ker där han an­vän­der or­to­rexi, kom­bi­na­tion trä­nings- och kost­fix­er­ing, som ett av sina te­ma­ta.

Det var en del kvin­nor som såg ut att ha sö­ner i ton­å­ren som köp­te Christoffers böc­ker. Man und­rar om de var oro­li­ga för att de hade läst om att unga drab­ba­des av kropps­fix­er­ing och vikthets el­ler om de re­dan hade en ton­års­poj­ke hem­ma som tänk­te så är.

En psy­ko­log som Syd­nytt pra­tar med sä­ger att or­to­rexi är ett sätt att kom­ma un­dan ån­gest. Om man fo­ku­se­rar på mat och trä­ning hela ti­den be­hö­ver man inte tän­ka på nå­got an­nat. Att det är mot­sat­sen till häl­sa att göra så går na­tur­ligt­vis inte upp för den sju­ke.

På vil­ket gym som helst kan man möta tje­jer som går på mer än ett trä­nings­pass om da­gen och unga kil­lar som all­tid är där när du kom­mer och fort­fa­ran­de när du går. För­mod­li­gen har vi bara sett top­pen av kon­se­kvens­is­ber­get av att säl­ja den kropps­bil­den till unga. Träningshets är mer ac­cep­te­rad bland kil­lar än den ”fe­mi­ni­na” ten­den­sen att sväl­ta sig själv. Unga mäns häl­sa blir li­dan­de om man inte lyc­kas lära ut ett ba­lan­se­rat sätt att se på mat och mo­tion.


Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...