Rätten fick inga svar från den mordmisstänkte 17-åringens unga flickvän när hon hördes i rätten under torsdagen. Foto: TT

Nämn­de­män vik­ti­ga

Det finns ett ta­le­sätt som ibland till­skri­vits Mark Twain: ”Det finns tre sor­ters lögn – lögn för­ban­nad dikt och sta­ti­stik.” Man kan ock­så säga att med sta­ti­stik kan vad som helst be­vi­sas. Det gäl­ler bara att läg­ga in ”rätt” va­ri­ab­ler.

I vec­kan gick Eko­re­dak­tio­nen ut med upp­gif­ter att mi­gra­tions­dom­sto­lar­na dö­mer oli­ka be­ro­en­de på om vil­ka par­ti­er som ut­sett nämn­de­män­nen. En na­tio­nal­e­ko­nom i Upp­sa­la har stu­de­rat 15 500 asyl­do­mar från mi­gra­tions­dom­sto­lar­na i Mal­mö, Gö­te­borg och Stock­holm mel­lan 2011 och 2013 och fun­nit ett visst sam­band mel­lan par­ti­till­hö­rig­het och hur ofta Mi­gra­tions­ver­kets av­slag änd­rats av dom­sto­len. Om en SD-nämn­de­man har del­ta­git har bara 9,5 pro­cent av do­mar­na änd­rat ver­kets be­slut, om en KD-le­da­mot har del­ta­git har 14,9 pro­cent änd­rats. Ge­nom­snit­tet lig­ger på 13 pro­cent.

Hur en av fyra do­ma­re – en ju­rist och tre nämn­de­män – kan på­ver­ka dom­sto­lens ut­fall i så hög ut­sträck­ning har inte forskarstudenten el­ler Eko­re­dak­tio­nen ut­rett. Men rap­por­ten har fått Eko­re­dak­tio­nen – och ad­vo­kat­sam­fun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Anne Ram­berg – att på nytt kri­ti­se­ra nämndemannainstitutionen som po­li­ti­se­rad.

Men skill­na­der­na mel­lan de oli­ka mi­gra­tions­dom­sto­lar­na i Mal­mö, Gö­te­borg och Stock­holm är stör­re än de skill­na­der som Upp­sa­la­stu­den­ten har på­vi­sat. Un­der pe­rio­den 2006–2012 var Stockholmsdomstolen be­tyd­ligt snå­la­re med att ge asyl el­ler up­pe­hålls­till­stånd än de båda öv­ri­ga. Bara i nio pro­cent av må­len änd­ra­de den Mi­gra­tions­ver­kets be­slut, me­dan de båda öv­ri­ga änd­ra­de i 17 re­spek­ti­ve 16 pro­cent av fal­len. Är verk­li­gen Mi­gra­tions­dom­sto­len i Stock­holm SD-do­mi­ne­rad?

En ut­red­ning har gjorts om att änd­ra till­sätt­ning­en av nämn­de­män och in­fö­ra en fri kvot. Men Stats­kon­to­ret hit­ta­de fler nack­de­lar än för­de­lar.
Ju­rist­krav på att av­skaf­fa nämn­de­män­nen mås­te av­vi­sas. Att inte över­lå­ta all rätts­skip­ning på ju­ris­ter är vik­tigt för rätts­sy­ste­mets de­mo­kra­tis­ka för­ank­ring.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...