Om­val i Båstad kan leda till lågt val­del­ta­gan­de

I dag är det val­dag – i Båstad. Det är om­val av det kom­mu­na­la va­let, ef­ter­som det dök upp 27 ex­tra val­sed­lar för SD när läns­sty­rel­sen skul­le kon­troll­räk­na val­sed­lar­na.

Ingen har kun­nat för­kla­ra hur det gick till, och ef­ter­som de 27 rös­ter­na kun­de på­ver­ka man­dat­för­del­ning­en be­slu­ta­de Val­pröv­nings­nämn­den att va­let mås­te gö­ras om.

Om­val är yt­terst ovan­ligt i Sverige, men det fö­re­kom­mer. (Det allt­så inte det­sam­ma som ex­tra­val.) För fyra år se­dan hölls om­val i hela Väst­ra Gö­ta­lands­- re­gio­nen och i en val­krets i Öre­bro kom­mun, ef­ter fel­ak­tig­he­ter som gäll­de han­te-ring­en av bud­rös­ter. I båda fal­len blev val­del­ta­gan­det be­tyd­ligt läg­re – un­der 50 pro­cent i re­gio­nen och drygt 60 pro­cent (jäm­fört med över 80) i kommunen.

Där­för är det med spän­ning om­va­let i Skå­nes nord­väst­ra kom­mun ska föl­jas. Hur många går och rös­tar? Blir det för­änd­ring­ar i man­dat­för­del­ning­en? Hur kom­mer ma­jo­ri­te­ten att for­mas ef­ter om­va­let?
Ny ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen ef­ter va­let blev Bo Wendt från det lo­ka­la Bjä­re­par­ti­et. Han blev riks­kän­dis som mil­jö­chef un­der Rho­ca Gil-skan­da­len i slu­tet av 1990-ta­let.

Om han kan sit­ta kvar ef­ter va­let be­ror för­stås på väl­jar­na. BP öka­de med två man­dat i hös­tas och kan möj­li­gen ha svårt att be­hål­la man­da­ten i den tra­di­tio­nellt M-do­mi­ne­ra­de kommunen.
Både An­nie Lööf och Jan Björk­lund har be­sökt Båstad un­der val­kam­pan­jen. Har de kun­nat bi­dra till att höja in­tres­set för om­va­let?

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...