Stäl­ler psy­kia­trin för många dia­gno­ser?

Ser psy­kia­trin nor­ma­la livs­kri­ser som en sjuk­dom som bör me­di­ci­ne­ras? Det me­nar över­lä­ka­ren i psy­kia­tri Ca­ri­na Hell­ström i det de­batt­ar­ti­kel i Svenska Dag­bla­det.

Hon på­pe­kar ock­så att man går ef­ter symp­tom, men att man i många fall inte vet nå­got om or­sa­ken och att det där­för ofta blir fel. Hon ger ock­så en känga till forsk­ning­en, som hon me­nar är trendstyrd på ett de­struk­tivt sätt.

Hell­ström me­nar att man ibland stäl­ler en psy­kia­trisk dia­gnos när det hand­lar om nå­got som av en lek­man kan be­skri­vas som sorg el­ler li­dan­de som inte är psy­kia­triskt utan mänsk­ligt. Hon ger vux­en­mobb­ning el­ler van­triv­sel på ar­bets­plat­sen som ex­em­pel.
Att vara led­sen och ned­stämd för att det går då­ligt på job­bet är ingen kons­tig re­ak­ti­on. Att me­di­ci­ne­ra bort ett na­tur­ligt till­stånd kan dock ifrå­ga­sät­tas.

På äld­re­bo­en­den me­di­ci­ne­ras ofta de äld­re för ”sjuk­do­mar” som att sör­ja sina av­lid­na an­hö­ri­ga och vän­ner el­ler för­tviv­lan över att krop­pen inte läng­re fun­ge­rar som den ska.
En­sam­het är en an­nan mör­da­re, för både äld­re och yng­re. Att sak­na mänsk­lig när­het är en gans­ka svår ”sjuk­dom”, som dock för­mod­li­gen inte bör bo­tas med ta­blet­ter utan med kär­lek el­ler ett vän­ligt öra.

Ofta ser man ny­he­ter om att en känd per­son (el­ler mind­re känd be­ro­en­de på vil­ket me­di­um det rör sig om) ut­ta­lar sig om att de kän­ner lätt­nad in­för att ha fun­nit en dia­gnos. Det är ett in­tres­sant fe­no­men. Man skul­le sna­ra­re tyc­ka att det var rim­ligt att kän­na lätt­nad över att få veta att man inte hade nå­gon.

Att den bil­den dess­utom har ce­men­te­rats kan man mär­ka av hi­sto­ri­er som att ton­år­ing­ar sö­ker psy­kia­trisk hjälp och me­di­cin för van­lig sorg­sen­het, som när de till ex­em­pel läm­nats av en part­ner.
Att vara led­sen är ingen sjuk­dom. Att vara mob­bad är inte de­pres­sion, det är en orätt­vi­sa.
Hell­ströms te­o­ri är in­tres­sant och för­hopp­nings­vis le­der den till vi­da­re dis­kus­sion.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...