M i Skåne röstade för Dök. Foto: TT

AKB tac­kar M i Skåne

Opinion När Skånemoderaterna höll för­bunds­stäm­ma i Hel­sing­borg i lör­dags var mo­tio­ner­na om att säga nej till decem­ber­över­ens­kom­mel­sen den sto­ra frå­gan.

Om­röst­ning­en i slu­tet av da­gen hand­la­de inte bara om Dök utan i prak­ti­ken om för­tro­en­det för den nya par­ti­le­da­ren Anna Kin­berg Bat­ra. Hade Skånemoderaterna sagt nej till Dök hade det ock­så in­ne­bu­rit en miss­tro­en­de­för­klar­ing mot den nya par­ti­le­da­ren. Det hade va­rit svårt att han­te­ra, särskilt som Anna Kin­berg Bat­ra haft svårt att skaf­fa sig en egen pro­fil un­der sina förs­ta fyr­må­na­der­na i rol­len.
De op­po­si­tio­nel­la i Skåne har haft en hög pro­fil in­för lör­da­gens läns­för­bunds­stäm­ma. Men de har inte va­rit oemot­sag­da. In­för stäm­man pub­li­ce­ra­de Syd­svens­kan ett de­batt­in­lägg som riks­dags­le­da­mö­ter från alla fyra skåns­ka val­kret­sar­na stod bak­om till­sam­mans med fyra kom­mu­nal­råd från Skå­nes oli­ka de­lar samt MUF Skå­nes ord­fö­ran­de. Till­sam­mans med ett tal av par­ti­sek­re­te­ra­ren To­mas Tobé som tal­ka­de på stäm­man lyc­ka­des di­strikts­led­ning­en få ma­jo­ri­tet för par­ti­led­ning­ens lin­je och mot mo­tio­nen.
Frå­gan kom­mer ändå upp på hös­tens riks­stäm­ma, men utan stöd från det sto­ra Skå­ne­di­strik­tet är chan­sen inte så stor för de op­po­si­tio­nel­la att få ge­hör för att riva upp decem­ber­över­ens­kom­mel­sen mot par­ti­led­ning­ens vil­ja.
För Anna Kinberrg Bat­ra var det na­tur­ligt­vis skönt att inte be­hö­va gå in till sin förs­ta par­ti­le­dar­de­batt i tv med ett be­sked hon inte har skå­ning­ar­nas ful­la för­tro­en­de. Dök var det förs­ta hon gjor­de som (bli­van­de) par­ti­le­da­re – hon var ju inte ens vald un­der jul­hel­gen när den för­hand­la­des fram och pre­sen­te­ra­des.
Skul­le M-stäm­man i höst säga nej till decem­ber­över­ens­kom­mel­sen skul­le det ock­så vara att säga nej till AKB som par­ti­le­da­re. Där­för lär Dök över­le­va, trots att op­po­si­tio­nen är ut­bredd inom M. Ett nytt par­ti­le­dar­skif­te, likt S-kaoset för tre år sedan, vill ingen inom M ha.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...