An­nie Lööf fram­står som op­po­si­tio­nens le­da­re

Opinion I sön­dags kväll hölls den förs­ta tv-sän­da par­ti­le­dar­de­bat­ten på det nya året.

Med två nya par­ti­le­da­re och en ny re­ger­ing var det ändå in­tres­sant att lyss­na och tit­ta.
Anna Kin­berg Bat­ra (M) gjor­de ingen stor de­batt men be­hö­ver kan­ske tid för att kom­ma in i rol­len.
När Ebba Busch Thor (KD) just fått barn fick Jakob Forssmed chansen – och tog den riktigt bra.
Båda kvälls­tid­ning­ar­na – både de­ras ”ex­per­ter” och opi­ni­ons­mät­ning­ar­na – ut­nämn­de An­nie Lööf (C) till op­po­si­tio­nens verk­li­ga le­da­re. Även de fles­ta and­ra hyl­la­de An­nie Lööfs in­sats.
Lika eni­ga är de fles­ta om att Åsa Romson (MP) inte höll måt­tet. Mest upp­se­en­de­väc­kan­de var na­tur­ligt­vis hen­nes jäm­fö­rel­se mel­lan för­in­tel­sen i Ausch­witz och and­ra ut­rot­nings­lä­ger med tra­ge­di­er­na på Me­del­ha­vet. Romson blev ock­så hårt pres­sad av främst Jo­nas Sjö­stedt (V) Det gäll­de va­pen­ex­por­ten, där Romson inte ens kun­de ge en de­fi­ni­tion på en dik­ta­tur, och slag­or­det fram­för and­ra i val­rö­rel­sen, kol­kraf­ten i Tysk­land, där Romson nu inte vil­le ge be­sked. Att Sjö­stedt sam­ti­digt in­går i re­ger­ings­un­der­la­get vil­le han inte visa utan gick istäl­let i op­po­si­tion mot ”sin” re­ger­ing.
Ste­fan Löfven var de­fen­siv och fram­stod inte så stats­man­na­lik.
Come­bac­kan­de Jim­mie Åkes­son fick en tack­sam start när de­batt­le­dar­na äg­na­de in­led­ning­en åt in­teg­ra­tions­po­li­ti­ken och tig­gar­na. utan att bli pres­sad på sin po­li­tik. Där sköt­te He­den­mo/Knut­son inte sitt jobb.


Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...