Lo­ka­la Bjä­re­par­ti­et tog hem om­va­let

Opinion Det blev som vän­tat lågt val­del­ta­gan­de i Båstad vid om­va­let av kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Bara 62 pro­cent av väl­jar­na gick och rös­ta­de i sön­dags, jäm­fört med 85 pro­cent vid or­di­na­rie val i sep­tem­ber.
Det var ändå inte ka­ta­stro­falt lågt. Det vi­sar att par­ti­er­nas val­kam­pan­jer hade haft ef­fekt och fått åt­min­sto­ne en klar ma­jo­ri­tet att en­ga­ge­ra sig till­räck­ligt för att gå till val­lo­ka­len för att avge sin röst i det­ta enda val den vack­ra vår­da­gen.
Re­sul­ta­tet blev gans­ka över­ras­kan­de. Det lo­ka­la par­ti­et Bjä­re­par­ti­et tog hem en tred­je­del av rös­ter­na. Det var be­tyd­ligt mer än i hös­tas, som även det in­ne­bar en klar val­se­ger. Tro­li­gen en ef­fekt av att front­nam­net Bo Wendt har ett brett för­tro­en­de i kommunen.
Av de eta­ble­ra­de par­ti­er­na var det bara Cen­ter­par­ti­et och Folk­par­ti­et, som båda fick partiledarbesök i den lo­ka­la val­rö­rel­sen, som höll sina man­dat. Så­väl Mo­de­ra­ter­na som S och MP ra­sa­de – och KD ram­la­de ur full­mäk­ti­ge. Där­emot stärk­te SD sin po­si­tion.
Om det ska gå att ska­pa en sta­bil ma­jo­ri­tet är där­emot fort­fa­ran­de ovisst. Bjä­re­par­ti­et och Cen­ter­par­ti­et sam­ar­be­tar se­dan i hös­tas (ock­så med KD som nu för­svann) men utan ma­jo­ri­tet. Kan FP el­ler S tän­kas an­slu­ta för att ska­pa ma­jo­ri­tet el­ler fö­re­drar Bp och C att fort­sät­ta i mi­no­ri­tet med va­rie­ran­de stöd i oli­ka frå­gor?
Kommunen har en hel del svå­ra frå­gor att han­te­ra de kom­man­de åren så sta­bi­li­tet vore önsk­värt.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...