Osbys sty­rel­se kan få ta per­son­ligt an­svar

Opinion För­ra vec­kan höll IFK Osby års­mö­te.

Så­da­na till­ställ­ning­ar bru­kar vara lug­na till­ställ­ning­ar med ett få­tal med­lem­mar när­va­ran­de. Just det­ta ut­nytt­ja­de någ­ra in­tres­se­ra­de med­lem­mar, främst spe­la­re i herr­la­get, ge­nom att man­grant gå på års­mö­tet och ge sin me­ning till­kän­na. Det kan inte sä­gas vara fel, tvärt­om.
Men när en helt ny sty­rel­se väljs och den gam­la spar­kas, trots sto­ra id­rotts­li­ga fram­gång­ar och en eko­no­miskt an­svars­full verk­sam­het, väc­ker det upp­se­en­de. De med­lem­mar som inte bryd­de sig om års­mö­tet kan­ske rea­ge­rar -i ef­ter­hand och för sent. Men det kom­mer ju ett års­mö­te även näs­ta år.
Nu­me­ra är det för­knip­pat med ett stort an­svar att sit­ta i en fö­re­nings­sty­rel­se. Det kan leda till per­son­ligt an­svar, om inte eko­no­min sköts or­dent­ligt. Det fick bland and­ra ishockeylegendaren Cur­re Lund­mark er­fa­ra när Väs­te­rås IK gick i kon­kurs 2000. Då blev han och någ­ra and­ra sty­rel­se­le­da­mö­ter per­son­ligt an­sva­ri­ga för klub­bens skul­der och fick be­ta­la när­ma­re en halv mil­jon var. Fler ex­em­pel finns un­der 2000-ta­let.
Frå­gan är om den ny­val­da sty­rel­sen i IFK Osby är med­ve­ten om det­ta an­svar. Klub­bens eko­no­mi får inte ra­se­ras ge­nom en elit­sats­ning, vil­ket många miss­tän­ker är ambitionen. Sty­rel­sen mås­te ar­be­ta för hela klub­ben och han­te­ra eko­no­min an­svars­fullt. An­nars kan det straf­fa sig på näs­ta års­mö­te, om inte sty­rel­sen be­vil­jas an­svars­fri­het.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...