Flyk­ting­ar­na dör inte bara i Me­del­ha­vet

Opinion EU-kom­mis­sio­nen tän­ker i dag läg­ga fram ett för­slag om att alla EU-län­der mås­te ta emot flyk­ting­ar en­ligt en för­del­ning som kom­mis­sio­nen ska fast­stäl­la.

Ef­ter­som mi­gra­tions- och flyk­ting­po­li­tik inte är en EU-frå­ga krävs enig­het bland med­lems­län­der­na och det lär inte gå att få. Men ini­tia­ti­vet för upp frå­gan än star­ka­re på EU-län­der­nas dag­ord­ning.
Am­ne­sty pre­sen­te­ra­de här­om­da­gen en skräm­man­de rap­port om de över­grepp som flyk­ting­ar­na ut­sätts för i Li­by­en in­nan de förs ut på Me­del­ha­vet i un­der­må­li­ga far­kos­ter. Kid­napp­ning­ar, miss­han­del och våld­täk­ter är van­ligt fö­re­kom­man­de. Dö­den i Me­del­ha­vet är allt­så inte det enda pro­ble­met med flyk­ting­ström­men.
Även in­nan flyk­ting­ar­na når fram till Li­by­en el­ler nå­got an­nat av län­der­na på Me­del­ha­vets nord­kust, dör många. I Sa­ha­ras öken härs­kar rö­var­band, för­ut­om att na­tu­ren själv är ett hot. Även i Si­nai kid­nap­pas och tor­te­ras flyk­ting­ar från Eri­trea, Su­dan och and­ra län­der.
Inte alla de som strä­var till Eu­ro­pa är po­li­tis­ka el­ler krigs­flyk­ting­ar. Många sö­ker sig bort från eko­no­misk hopp­lös­het i hopp om att få jobb i Eu­ro­pa.
Alla ris­ke­rar de li­vet på väg till lyc­ko­lan­det. Ska Eu­ro­pas län­der lösa flyk­ting­pro­ble­met räc­ker det inte med hjälp­in­sat­ser på Me­del­ha­vet, än mind­re krigs­in­sat­ser. Då mås­te både det po­li­tis­ka för­tryc­ket och den eko­no­mis­ka hopp­lös­he­ten i de­ras hem­län­der för­änd­ras. Det bor­de EU-le­dar­na ock­så dis­ku­te­ra på all­var.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...