Ste­fan Löfven kla­rar inte må­len. Foto: TT

La­dor­na fylls inte

Opinion Fi­nans­po­li­tis­ka rå­det kri­ti­se­rar i årets rap­port re­ger­ing­en för att inte kla­ra av att nå över­skotts­må­let.

Näs­ta år vän­tas låg­kon­junk­tu­ren vara över, och då ska en­ligt det fi­nans­po­li­tis­ka ram­ver­ket un­der­skot­ten i stats­bud­ge­ten un­der låg­kon­junk­tur­å­ren bör­ja åter­häm­tas ge­nom över­skott i stats­fi­nan­ser­na. Men för­bätt­ring­en av bud­get­sal­dot, som bör röra sig om en halv pro­cents för­bätt­ring per år, kla­ras inte un­der de år som fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son pla­ne­rar för i sin fi­nans­plan.
Där­för räc­ker det inte läng­re med ”kro­na för kro­na”. Se­nast från 2017 mås­te bud­ge­ten visa över­skott. Då mås­te dels alla öka­de ut­gif­ter, till ex­em­pel för sjuk­för­säk­ring­en, fi­nan­sie­ras fullt ut, dels mås­te bud­ge­tens in­koms­ter to­talt sett för­stär­kas, om ut­gif­ter­na ska öka som re­ger­ing­en vill. Det krävs för att ”fyl­la la­dor­na”.
Att ut­gifts­ta­ken höjts så kraf­tigt är en po­li­tisk frå­ga som rå­det inte läg­ger någ­ra syn­punk­ter på. Men rå­dets ord­fö­ran­de John Hass­ler tillät sig ändå att peka på att ut­gifts­ta­ken ge­nom att hö­jas så myc­ket fått mind­re sty­ran­de roll. Kan­ske be­san­nas ett ut­ta­lan­de av en ti­di­ga­re stats­sek­re­te­ra­re (S), att över­skotts­må­let be­hövs för att hål­la till­ba­ka bor­ger­li­ga re­ger­ing­ars skat­te­sänk­ning­ar me­dan ut­gifts­ta­ket ska be­grän­sa S-re­ger­ing­ars vil­ja att öka ut­gif­ter­na.
Det är allt­så gans­ka hård kri­tik som Mag­da­le­na An­ders­son (in­di­rekt även Mo­de­ra­ter­na som inte hel­ler är så åter­håll­sam­ma i sin bud­get­mo­tion) får av det fi­nans­po­li­tis­ka rå­det.
Det gäl­ler även må­let för ar­bets­lös­he­ten, att ha EU:s läg­sta ar­bets­lös­het 2020. Det är omöj­ligt, en­ligt rå­det, om inte olämp­li­ga åt­gär­der för att mins­ka ar­bets­krafts­del­ta­gan­det sätts in. Sverige har EU:s högs­ta sys­sel­sätt­nings­grad och det är vik­ti­ga­re att upp­rätt­hål­la den än att fo­ku­se­ra på den öpp­na ar­bets­lös­he­ten.
Svå­rig­he­ten vi­sas av att Sve­ri­ges struk­tu­rel­la ar­bets­lös­het är cir­ka 2,5 pro­cent­en­he­ter hög­re än Tysk­lands och Ös­ter­ri­kes. Ste­fan Löfven bör byta mål.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...