Si­pi­lä vill se till att nya finska re­ger­ing­en hål­ler

Opinion Cen­ter­le­da­ren Juha Si­pi­lä var va­lets sto­re seg­ra­re och bil­dar där­för re­ger­ing.

Ef­ter nog­gran­na son­der­ing­ar med alla de and­ra par­ti­er­na har han be­stämt sig för att bil­da en re­ger­ing be­stå­en­de av de tre störs­ta par­ti­er­na.
Det in­ne­bär en mer kon­ser­va­tiv fram­to­ning än den se­nas­te re­ger­ing­en, som var en ko­a­li­tion av från bör­jan sex par­ti­er, med kon­ser­va­ti­va Sam­lings­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som do­mi­nan­ter. Nu får Sam­lings­par­ti­et vara kvar, trots val­bak­sla­get, sam­ti­digt som po­pu­lis­tis­ka Sann­fin­län­dar­na bju­dits in.
Sannfinnländarna jäm­förs ibland med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, men det är inte rik­tigt rätt­vi­san­de, även om kri­ti­ken mot in­vand­ring­en är lik­ar­tad. Sannfinnländarna har dock inga na­zis­tis­ka röt­ter utan kom­mer istäl­let ur Lands­bygds­par­ti­et, som var en ut­bryt­ning ur Cen­tern på 1950-ta­let. Det­ta par­ti kol­lap­sa­de ef­ter att ha kom­mit in i re­ger­ing­en på 1980-ta­let. Kan det upp­re­pas nu?
Juha Si­pi­lä gör ett grund­ligt för­ar­be­te, in­nan re­ger­ing­en pre­sen­te­ras. En eko­no­miskt an­svars­full po­li­tik är hans prio­ri­tet, men ock­så att hela lan­det ska kun­na ut­veck­las.
Si­pi­lä har lärt av den för­ra re­ger­ing­ens svå­rig­he­ter att kom­ma till be­slut och av att två par­ti­er hop­pa­de av re­ger­ing­en un­der pe­rio­den. Nå­got lik­nan­de vill inte näringslivsmannen Si­pi­lä vara med om när han själv är stats­mi­nis­ter.
Där­för nöj­de han sig med tre par­ti­er i ko­a­li­tio­nen och läm­na­de Svenska folk­par­ti­et utan­för re­ger­ing­en – för förs­ta gång­en på 36 år.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...