Svensk am­bas­sa­dör med­an­sva­rig för mord

För­fat­ta­ren och blog­ga­ren Ananta Bijoy Das från Bang­la­desh mör­da­des bru­talt i sitt hem­land för någ­ra da­gar se­dan. Han skul­le egent­li­gen ha va­rit i Sverige.

Blog­ga­ren var in­bju­den av Svenska Pen för att hål­la ett an­fö­ran­de på ett se­mi­na­ri­um på Press­fri­he­tens dag den 3 maj. Men han ne­ka­des vi­sum av am­bas­sa­den i Dha­ka.

För­fat­ta­ren skul­le be­rät­ta om hot­bil­den mot jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re i Bang­la­desh. Han var själv ho­tad av mus­lims­ka ex­tre­mis­ter ef­ter­som han över­satt en iransk bok om pro­fe­ten Mu­ham­med.

Nat­ten till i tis­dags mör­da­des han av fyra ma­ske­ra­de män. Mor­det är ett av fle­ra rik­ta­de mot för­fat­ta­re och jour­na­lis­ter i Bang­la­desh. Am­bas­sa­dens ne­kan­de av vi­sum in­ne­bär att am­bas­sa­dör Jo­han Fri­sell är in­di­rekt med­an­sva­rig för mor­det. Hade vi­sum ut­fär­dats skul­le Ananta Bijoy Das va­rit i Sverige vid ti­den för mor­det.

Att vi­sum­an­sö­kan av­slogs mo­ti­ve­ra­des med att det fanns risk för att för­fat­ta­ren skul­le stan­na i Scheng­en­om­rå­det och inte åka till­ba­ka till Bang­la­desh – trots att han ny­li­gen be­sökt USA för att be­rät­ta om för­fat­tar­nas vill­kor i Bang­la­desh och se­dan åter­vänt hem.

Än mer upp­se­en­de­väc­kan­de är att ”än­da­må­let för re­san inte var till­räck­ligt an­ge­lä­get” för att få vi­sum.
Om ar­be­te för ytt­ran­de­fri­het inte är vik­tigt nog bör ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wall­ström ut­fär­da nya di­rek­tiv till sina am­bas­sa­der. Sve­ri­ges vack­ra ord om ytt­ran­de­fri­het mås­te gäl­la även i prak­tisk gär­ning.


Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...