SD:s ansvarslöshet mot sina väl­ja­re

Opinion Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na hade sto­ra fram­gång­ar inte bara i riks­dags­va­let utan ock­så i kom­mun­va­let.

Par­ti­et fick re­pre­sen­ta­tion i 288 av 290 kom­mu­ner.
Det in­ne­bär inte att det sit­ter sve­ri­ge­de­mo­kra­ter i alla kom­mu­ner­na. 30 sto­lar som väl­jar­na till­de­la­de SD står tom­ma. Två har re­pre­sen­tan­ter för na­zis­tis­ka Svenska mot­stånds­rö­rel­sen be­satt ge­nom att skri­va in sina med­lem­mar på SD:s öpp­na lis­tor där SD inte kun­de fyl­la sina lis­tor med egna med­lem­mar.
Dess­utom har re­dan ef­ter ett drygt halv­år 153 sverigedemokratiska le­da­mö­ter hop­pat av sitt upp­drag. Mo­ti­ven är na­tur­ligt­vis oli­ka, men en del har ute­slu­tits av par­ti­led­ning­en till följd av bris­tan­de lo­ja­li­tet mot led­ning­en el­ler öp­pet ra­sis­tis­ka ut­ta­lan­den.
Un­der för­ra man­dat­pe­rio­den läm­na­de mer än hälf­ten av SD:s kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter sitt upp­drag. Då hade par­ti­et bara 612 plat­ser sam­man­lagt i kom­mu­ner­nas full­mäk­ti­ge­för­sam­ling­ar. An­ta­let mer än för­dubb­la­des för­ra året till 1324 plat­ser.
Un­der för­ra man­dat­pe­rio­den hop­pa­de 62 pro­cent, 380 le­da­mö­ter, av sitt upp­drag. Hit­tills den här pe­rio­den är det 153 le­da­mö­ter som läm­nat upp­dra­gen och ofta ock­så par­ti­et.
In­get an­nat par­ti har ett lik­nan­de läge. Ut­ö­ver de 30 tom­ma SD-man­da­ten är bara en full­mäk­ti­ge­stol obe­satt i lan­det – en mil­jö­par­tist sak­nas.
Det enda or­det för hur SD age­rar i det­ta fall är ansvarslöshet – mot väl­jar­na. När rea­ge­rar SD-väl­jar­na?

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...