Fel bredbandsmål för re­ger­ing­en är snål

Opinion Sverige har ett IT-po­li­tiskt mål. Ett mål som vi i nu­lä­get har en bra bit kvar till att nå – vi ska vara bäst i värl­den på att an­vän­da di­gi­ta­li­se­rin­gens möj­lig­he­ter.

Cen­ter­par­ti­et har som på­dri­van­de par­ti lyc­kats få igång en mas­siv ut­bygg­nad med bred­band ge­nom fiber­nät. Par­ti­et har lyss­nat av be­ho­ven väl, och särskilt gles­byg­den har på många håll i lan­det änt­li­gen kun­nat få upp­kopp­ling mot in­ter­net.

För att di­gi­ta­li­se­rin­gen ska fun­ge­ra fullt ut be­hö­ver ut­bygg­na­den av fi­ber­nä­tet fort­sät­ta. Kom­mu­ner­na gör sitt yt­ter­sta för att även gles­byg­den ska få fiber­nät, men fort­fa­ran­de, vil­ket Svenska Stadsnätsföreningen så tyd­ligt kun­nat visa ge­nom en un­der­sök­ning, tar re­ger­ing­en inte frå­gan på all­var.

Re­ger­ing­en ver­kar istäl­let vara nöjd med att fi­ber­till­gång­en i lan­det är helt ab­surt för­de­lad. Att 94 pro­cent i Sund­by­berg kan an­vän­da fi­ber­bred­band men en­bart tre pro­cent i Hör­by kom­mun bor­de minst sagt or­sa­ka pa­nik hos re­ger­ing­en.

Yt­ter­li­ga­re be­tyg på re­ger­ing­ens ute­bliv­na in­sat­ser kom­mer från le­dan­de kom­mun­po­li­ti­ker och tjäns­te­män som är up­pen­bart miss­nöj­da. 64 pro­cent an­ser att re­ger­ing­en un­der­pre­ste­rar och där­för inte upp­når det stat­li­ga bredbandsmålet. Med tan­ke på att sats­ning­en ska göra det möj­ligt att leva och ar­be­ta i hela lan­det, vore det på ti­den om väl­jar­na sa ifrån. Då tar IT-mi­nis­ter Meh­met Ka­plan (MP) kan­ske frå­gan på stör­re all­var.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...