Oljerigg i Seattle destinerad Arkits. Foto: TT

Var för­sik­tig i Ark­tis

Opinion Pre­si­dent Oba­ma har gett ol­je­bo­la­get Shell till­stånd att in­le­da prov­borr­ning­ar ef­ter olja och gas längs Alas­kas kust i Norra is­ha­vet.

Be­slu­tet byg­ger på en li­cens som fö­re­trä­da­ren Geor­ge W Bush gav till Shell, vil­ket gav Oba­ma små möj­lig­he­ter att stop­pa prov­borr­ning­ar­na utan sto­ra ska­de­stånd. Ändå är be­slu­tet be­klag­ligt.

Op­po­si­tio­nen i USA mot till­stån­det är särskilt hård ef­ter­som Shell ti­di­ga­re för­an­lett en stor mil­jö­skan­dal i om­rå­det. för tre år se­dan gick en av ol­je­rig­gar­na på grund och Shell fick böta många mil­jo­ner dol­lar för att ha mör­kat upp­gif­ter i sam­band med olyc­kan.

Shell har ock­så då­ligt ryk­te för sin ol­je­ut­vin­ning runt om i värl­den, inte minst i Ni­ge­ria. Det gör att miss­tan­kar­na är särskilt sto­ra om att bo­la­get inte hel­ler i Ark­tis tar till­räck­li­ga mil­jö­hän­syn.

Mil­jön är så käns­lig i Ark­tis att ut­vin­ning av olja och gas överhuvudtaget bör av­vi­sas. Med den stän­di­ga ky­lan bryts ol­je­par­tik­lar ned oer­hört lång­samt, vil­ket gör att ett ol­je­ut­släpp kan leda till be­tyd­ligt svå­ra­re ska­dor än i and­ra om­rå­den.
Av­stån­det till så­väl kust­be­vak­ning och rädd­nings­cen­tra­ler som ham­nar och flyg­plat­ser gör det ock­så svårt att kla­ra en rädd­nings­in­sats vid en olyc­ka.
Kost­na­der­na är så sto­ra för ol­je­ut­vin­ning i den­na mil­jö att många and­ra ol­je­bo­lag bac­kat. Dess­utom finns det star­ka kli­mat­skäl för att låta hu­vud­de­len av ol­je­re­ser­ver­na fin­nas kvar i mar­ken.

Mil­jön i Ark­tis är ändå hu­vud­skä­let till att inte tillå­ta ol­je­ut­vin­ning där. Ryss­land har ock­så så­da­na am­bi­tio­ner, men ef­ter­som de rys­ka bo­la­gen inte har till­räck­ligt avan­ce­rad tek­nik har sank­tio­ner­na mot rys­ka in­tres­sen till följd av Ryss­lands ag­gres­sion mot Ukrai­na stop­pat de rys­ka pla­ner­na.

USA:s be­slut ger dock Ryss­land yt­ter­li­ga­re ar­gu­ment för att sat­sa på ol­je­pro­spek­ter­ing i Ark­tis. Så små­ning­om kan­ske pla­ner­na på ge­men­sam ut­vin­ning mel­lan USA och Ryss­land åter­upp­tas. Det vore illa för Ark­tis’ mil­jö.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...