Freds­av­tal i sik­te för 50-årig kon­flikt i Co­lom­bia

Opinion En sig­nal om att ett freds­av­tal mel­lan Co­lom­bi­as re­ger­ing och den störs­ta ge­ril­la­grup­pen Farc kan vara inom räck­håll kom i hel­gen.

Ar­re­ster­ings­or­dern mot Farc-ge­ril­lans högs­ta le­da­re, Timochenko, häv­des på be­gä­ran av Co­lom­bi­as pre­si­dent Juan Ma­nu­el San­tos.

För­hand­ling­ar har på­gått se­dan 2012, först i Nor­ge, se­dan i Kuba. Nu har ock­så den and­ra sto­ra ge­ril­la­grup­pen ELN, som väg­rat del­ta i för­hand­ling­ar­na, kom­mit till Kuba för att hål­la dis­kus­sio­ner med Farc och even­tu­ellt ingå i en över­ens­kom­mel­se.
In­bör­des­kri­get i Co­lom­bia in­led­des på 1960-ta­let när de kom­mu­nis­tis­ka grup­per­na för­sök­te stör­ta re­ger­ing­en. En stor del av Co­lom­bia har un­der många år va­rit kon­trol­le­ra­de av nå­gon av ge­ril­la­grup­per­na, som fi­nan­sie­rat sin verk­sam­het med dels kid­napp­ning­ar, dels nar­ko­ti­ka­han­del. Den ide­o­lo­gis­ka över­ty­gel­sen ver­kar med åren har ty­nat bort.

För någ­ra år se­dan slöt re­ger­ing­en ett av­tal med den hö­ger­in­rik­ta­de pa­ra­mi­li­tä­ra grup­per­ing som ock­så ter­ro­ri­se­rat ci­vil­be­folk­ning­en och be­käm­pat Farc och ELN. Ge­nom av­ta­let slapp de pa­ra­mi­li­tä­ra med­lem­mar­na straff för de fles­ta brott som be­gåtts och drab­ba­de kun­de får er­sätt­ning av sta­ten.

En lik­nan­de upp­gö­rel­se med Farc och ELN vän­tas, och pre­si­dent San­tos har sat­sat sin pre­sti­ge på att nå fram till ett freds­av­tal. Att ge­ril­la­grup­per­na för­sva­gats och trängts till­ba­ka de se­nas­te åren har gjort de­ras för­hand­lings­vil­ja stör­re.
Håll allt­så alla tum­mar för att enighet om ett freds­av­tal ska nås inom kort!


Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...