Olika syn på fildelning

Opinion Är nät­saj­ten Pirate Bay ett kri­mi­nellt nät­verk jäm­för­bart med Hells Angels el­ler Cosa Nost­ra?

Eller är Pirate Bay kan­ske en or­ga­ni­sa­tion som de­mo­kra­ti­se­rat Sverige och kan jäm­fö­ras med Ikea, Vol­vo el­ler Spo­ti­fy?
Den förs­ta be­skriv­ning­en kom­mer från Rät­tig­hets­al­li­an­sen, som ti­di­ga­re kal­la­de sig Antipiratbyrån. Att Pirate Bay skul­le främ­ja de­mo­kra­tin och ytt­ran­de­fri­he­ten har den svens­ka myn­dig­he­ten Svenska in­sti­tu­tet häv­dat vid oli­ka se­mi­na­ri­er.

Skill­na­der­na i syn­sätt är ty­pisk för po­la­ri­ser­ing­en i de­bat­ten om pi­rat­ko­pi­er­ing av di­gi­talt ma­te­ri­al. Den gam­la mu­sik-och film­in­du­strin har un­der en läng­re tid käm­pat med näb­bar och klor – och fram­för­allt med ju­ri­dis­ka me­del – för att be­hål­la sina pri­vi­le­gi­er, me­dan kul­tur­kon­su­men­ter­na för­sökt för­må bran­schen att ut­nytt­ja den nya tek­ni­ken till att göra kul­tu­ren mer till­gäng­lig till rim­li­ga kost­na­der.
I tis­dags nåd­de an­ti­pi­ra­ter­na en ny se­ger. Stock­holms tings­rätt be­slu­ta­de då att be­slag­ta do­män­nam­nen (in­ter­net­a­dres­ser­na) piratebay.se och thepiratebay.se. Det be­ty­der att adres­ser­na inte läng­re kan an­vän­das. Där­emot gjor­de tings­rät­ten klart att Stif­tel­sen .SE inte har an­sva­ret för vad som hänt på saj­ten.
Ändå käm­par an­ti­pi­ra­ter­na en kamp mot vä­der­kvar­nar. Fil­del­ning­en fort­sät­ter i sam­ma om­fatt­ning som in­nan de nya la­gar­na in­för­des för över tio år se­dan. Tek­nik­ut­veck­ling­en gör att upp­hovs­rätts­in­ne­ha­var­na mås­te an­pas­sa sig istäl­let för att till var­je pris slå vakt om gam­la af­färs­mo­del­ler.

Skiv­bo­la­gen har till slut in­sett det. Ef­ter många års kamp för att böt­fäl­la ung­do­mar som fildelat skiv­in­spel­ning­ar (istäl­let för att som förr i ti­den ko­pie­ra ski­vor till kas­sett­band) har skiv­bo­la­gen nu slu­tat jaga fil­de­la­re. När inte skiv­bo­la­gen själ­va för­måd­de ut­veck­la an­vänd­ba­ra tjäns­ter för mu­sik­lyss­nan­de star­ta­de nya in­no­va­tö­rer istäl­let så­da­na. Den mest kän­da är Spo­ti­fy.
Nu vi­sar det sig ock­så att skiv­bo­la­gen och upp­hovs­män­nen tjä­nar på det. När mu­sik­bran­schens in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tion Ifpi ny­li­gen pre­sen­te­ra­de sin rap­port av in­täk­ter­na inom mu­sik­in­du­strin vi­sar det sig att i Sverige kom­mer 70 pro­cent av den to­ta­la mark­na­den från streamingstjänster som Spo­ti­fy och ny­lan­se­ra­de Tidal. Tre av tio svens­kar an­vän­der en streamingtjänst. Sverige är ett fö­re­gångs­land på om­rå­det men and­ra län­der föl­jer ef­ter.

Film­bo­la­gen fort­sät­ter sin mot­strä­vig­het mot att er­bju­da sitt ma­te­ri­al till rim­li­ga pri­ser på ett tek­niskt ut­veck­lat sätt. De ja­gar fort­fa­ran­de fil­de­la­re, och det få­tal som fast­nar i nä­tet krävs på sky­hö­ga ska­de­stånds­be­lopp. Det är obe­grip­ligt att dom­sto­lar­na i vis­sa fall gått med på mil­jon­ska­de­stånd: 4,3 mil­jo­ner för att ha spri­dit en Beck-film som an­sågs ha drab­bats av för­lo­rat an­se­en­de och”kva­li­tets­för­lust”.
Att The Pirate Bay be­döms som en de­mo­kra­ti­fö­re­trä­da­re be­ror på att fil­del­nings­saj­ten ska­pat en ny are­na för kul­tur­ut­by­te som har stark för­ank­ring i be­folk­ning­en och som där­för ut­nytt­jas av många.
Nå­got folk­ligt stöd har där­emot inte lag­stift­ning­en som ger de sto­ra dis­tri­bu­tions­bo­la­gen möj­lig­het att jaga ”en hel ung­doms­ge­ne­ra­tion”, som Fred­rik Rein­feldt ut­tryck­te det in­nan han blev stats­mi­nis­ter.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...