Svenska mjölkkor är hotade. Foto: TT

Bucht måste handla

87 för­slag räc­ker inte för att räd­da svensk mjölk­pro­duk­tion om de inte är till­räck­ligt kon­kre­ta och för­verk­li­gas snabbt.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var stolt över att på 93 da­gar har fått fram en ak­tions­plan som de fles­ta ak­tö­rer med kopp­ling till mjölk­pro­duk­tio­nen stod bak­om, men, som ord­fö­ran­den i Sve­ri­ges Mjölk­bön­der på­pe­ka­de på den ge­men­sam­ma press­kon­fe­ren­sen, det som är av­gö­ran­de är att det blir kro­nor och ören på gårds­ni­vå. Så­da­na löf­ten från Bucht var det ont om.

Man sak­nar inte kon förr­än bå­set är tomt, är ett gam­malt ta­le­sätt. Ris­ken är stor att det blir många fler tom­ma bås in­nan Buchts 87 punk­ter har lett till nå­got kon­kret re­sul­tat. De kre­dit­ga­ran­ti­er som han re­dan ti­di­ga­re har ut­lo­vat men som ännu inte är kla­ra i alla de­tal­jer räd­dar kan­ske någ­ra särskilt ut­sat­ta bön­der, men för de fles­ta är det inte lös­ning­en.

Po­si­tivt är att EU-kom­mis­sio­nen änt­li­gen kom­mer att god­kän­na det lands­bygds­pro­gram som den för­ra re­ger­ing­en ar­be­ta­de fram. Det ger bland an­nat en ”kopeng” och djurvälfärdsersättningar som mjölk­pro­du­cen­ter­na har stor nyt­ta av. Men Bucht kan inte ta åt sig äran av det – sna­ra­re tvärt­om ef­ter­som be­ske­det dröjt så län­ge.

Att de fles­ta inom ak­tu­el­la bran­scher är med på ak­tions­pla­nen är en styr­ka, men fort­fa­ran­de gäl­ler att det är peng­ar­na till går­dar­na som är vik­ti­gast.
Ar­las be­sked – sam­ti­digt som mjölktoppmötet hölls – om sänkt mjölk­pris är ett hårt slag mot de egna med­lem­mar­na. Att Arla ock­så hop­par av det ge­men­sam­ma svenskmärkningssystemet som är en vik­tig del i ak­tions­pla­nen är en an­nan mot­gång som vi­sar att Arla är ett av mjölk­bön­der­nas pro­blem istäl­let för ett me­del att nå lön­sam­het, vil­ket Upp­drag gransk­nings pro­gram il­lu­stre­ra­de väl här­om­kväl­len.

Men det störs­ta pro­ble­met är ändå Sven-Erik Buchts oför­må­ga att kom­ma till skott med de po­li­tis­ka be­slu­ten som be­hövs för att räd­da svensk mjölk­pro­duk­tion.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...