Alla tra­fik­slag på­verkar kli­matet – utom cy­keln

Tåg­re­san­det ökar me­dan inrikesflygandet minskar. Det är po­si­tivt för kli­matet.
Men utrikesflygandet ökar och står nu för 93 pro­cent av flygets kli­mat­på­ver­kan. I bör­jan av det här året har dock även utrikesflygandet minskat, san­no­likt till följd av SAS-strejken. Men kan­ske har ”flyg­skammen” börjat på­verka även utrikessemestrandet.
To­talt sett på­verkar fly­gan­det kli­matet allt mer, och i Sverige mot­svarar nu flygets ut­släpp vad per­son­bilarna släpper ut.
Men mer än in­ri­kes­flyget bi­drar den in­ri­kes sjö­farten med. SMHI har gjort nya be­räk­ningar som pekar på att sjö­farten släpper ut 662 000 ton kol­di­ox­id jäm­fört med 554 000 ton för in­ri­kes­flyget (2016).
Då är ändå inte kryss­nings­båtar och alla stora frakt­far­tyg till ut­lan­det in­räknade. Allt­så måste sjö­fartens kli­mat­på­ver­kan upp­märk­sammas mer.
Att stora kryss­nings­far­tyg kan ligga i hamn med de stora die­sel­mo­torerna igång flera dygn, trots möj­lig­heter att koppla in el från land, bör ex­em­pel­vis inte få fort­sätta.
I jäm­fö­rel­sen mel­lan bi­lismen och flyget in­går inte last­bilarna. Det är ut­släppen från last­bilar som växer nu. Även om en ökad an­del av die­seln är för­ny­bar räcker det inte för att kom­pen­sera den ökande tra­fiken.
Det enda tra­fik­slag som inte släpper ut kli­mat­på­ver­kan­de äm­nen är cy­keln – men det är ore­a­lis­tiskt att alla cyklar till Thai­land.
Så ar­be­tet för att både minska trans­porterna och er­sätta fos­sil­bräns­lena måste in­ten­si­fieras.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...