Nyamko Sabuni ef­ter­träder Jan Björklund. Foto: TT

För­sik­tig Sabuni vald

Som väntat valdes Nyamko Sabuni en­häl­ligt till ny par­ti­le­da­re för Liberalerna på det ex­tra lands­mö­tet. De båda mot­kan­di­daterna i den må­nads­långa ”val­rö­rel­sen” höll tal före valet och upp­manade till upp­slut­ning bak­om Sabuni. Hade Erik Ul­len­hag fram­stått som lika en­ga­ge­rat ideo­lo­gisk un­der den gångna må­naden som på lands­mö­tet hade han haft större chanser att kon­kur­rera.

Nyamko Sabunis första tal som par­ti­le­da­re var mer ned­tonat. Hon är med­ve­ten om att åt­min­sto­ne en tred­je­del av par­ti­med­lemmarna hell­re velat se Ul­len­hag som Jan Björk­lunds ef­ter­trä­da­re. Där­för be­to­nade hon att ja­nu­a­ri­av­talet ligger fast. L är lo­jalt un­der för­ut­sätt­ning att Ste­fan Löfven le­ve­rerar en­ligt av­talet.

I öv­rigt nämnde hon fö­re­tagens kon­kur­rens­kraft, forsk­ningen och kli­matet som vik­tiga ar­bets­upp­gifter. Mer över­ras­kan­de var att hon starkt be­to­nade ut­ma­ningarna inom sjuk­vården. Här kan anas en stra­te­gi att kon­kur­rera med Ebba Busch Thor om väl­ja­re. Det kan lyckas när det nu verkar som om Eb­bas po­pu­la­ri­tet re­dan ”peakat”. Om det om­rå­de där Sabuni gjort sig mest känd, in­teg­ra­tions­po­li­tiken, sade hon in­gen­ting i talet.

Jan Björklund höll sitt sis­ta tal som par­ti­le­da­re efter tolv år på posten. Det in­ne­bär att bara Ber­til Oh­lin varit par­tiets le­da­re läng­re tid – im­po­ne­ran­de.

Björklund på­minde om att när han blev po­li­ti­ker på hel­tid, som bor­gar­råd i Stockholm 1994, var fram­tids­tron ut­bredd ef­ter murens fall någ­ra år ti­digare. Det glo­bala vär­der­ings­skiftet då var li­be­ralt. Men ef­ter fi­nans­krisen 2008 och sam­man­brottet i Mel­lan­ös­tern åren därefter har krisen lett till mot­gångar för li­be­ra­lismen och fram­gångar för po­pu­lister.

Det gör att Sabunis upp­gift är svår. För att lyckas krävs den enig­het bak­om henne som både hon själv och många på lands­mö­tet verkar med­ve­tna om. Att hon direkt lät utse sina förtrogna Johan Pehrsson till ny gruppledare och Juno Blom till partisekreterare ändrar inte det intrycket.

Läs mer:

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...