Ahmed Al-Kodri fick döma en prov­match in­för 1 003 åskå­da­re i norr­et­tan i höstas. Ef­ter helgens ob­li­ga­to­riska domar­prov i Stockholm är han klar för en sä­song som hu­vud­do­ma­re i et­tan, samt som fjär­de­do­mare i su­per­et­tan och all­svens­kan. Men målet är ställt be­tyd­ligt högre än så för 25-år­ingen. Foto: Ste­fan Sandström

Do­ma­re med tyd­ligt mål

fotboll Ahmed Al-Kodri be­hövde bara en prov­match i di­vi­si­on 1 för att plockas upp ett steg i domar­stegen.
– Drömmen hade varit att klättra hela vägen och få döma på hel­tid, säger 25-år­ingen.

Bedrupkandidat 1

Namn: Ahmed Al-Kodri
Ål­der: 25
Bor: Häss­le­holm
Fa­milj: Mam­ma Sa­mi­ra, pap­pa Hassanien, sto­ra­sys­ter Noor, sto­re­bror Emad, lil­la­sys­ter Duaa, lil­le­bror Masar och flick­vännen Nellie Krabbe.
Gör: Jobbar på SiS ung­doms­hem.
Klubb: Häss­le­holms Fotbollsdomareklubb.
Rösta på Ahmed: SMS:a Bedrup1 till 72120 (kost­nad 20 kro­nor).

Det är inte alla som vet att det är hässle­holmsk med­ver­kan i helgens cup­match mel­lan Es­kils­min­ne och Östersund. Men den som rattar in tv-sänd­ningen kommer se Ahmed Al‑Kodri med fjär­de­do­marens ljus­tav­la för att sig­na­lera by­ten och tilläggs­tid.
Detta ef­ter att i helgen ha kommit hem från de ob­li­ga­to­riska domar­testerna där så­väl teo­ri- som löp­prov klarats av.
– Sä­songen börjar nu, som hu­vud­do­ma­re i trä­nings­matcher och fjär­de­do­mare i cupen, säger Al‑Kodri.

Det har gått runt sju år se­dan 25-år­ingen skadade sig så att den egna fot­bolls­kar­ri­ären tog slut. I stället fick han möj­lig­het att börja döma, och un­der fjol­året gick han kursen för det fjär­de domar­steget av fem på den na­tio­nella trap­pan.
– Var­je gång jag tog ett steg ville jag ta ett till. Målet är ju att ta sig hela vägen till elit­ni­vå, säger Al‑Kodri.
I fjol dömde han i tvåan, men sik­tet har hela tiden varit att nå högre. I mitten av ok­to­ber fick han som prov­match ta hand om Gef­le mot Ak­ro­po­lis i norr­et­tans slut­ske­de. Gef­le kämpade för att hänga kvar, me­dan Ak­ro­po­lis var klara se­rie­seg­ra­re trots att fyra om­gångar åter­stod.
– Det är klart att jag var lite ex­tra spänd. Man är all­tid ner­vös för de här prov­matcherna. Det är många do­ma­re som testar och det finns inte plats till alla, säger Al‑Kodri.
Häss­le­ho­lma­ren fick döma straff, visa fram det röda kortet, och be­skåda fem mål när se­rie­se­grarna slog de forna all­svenskarna med 3-2 in­för drygt 1 000 per­soner på Gavlevallen.
– Det kändes bra och var gans­ka många si­tua­tioner, säger Al-Kodri som bara be­hövde gå en prov­match för att plockas ut för svårare upp­gifter 2020.
– Så i år ska jag gå som hu­vud­do­ma­re i et­tan, och som fjär­de­do­mare i su­per­et­tan. Be­hö­rig­heten för fjär­de­do­mare gäller ock­så för all­svens­kan, säger Al‑Kodri.

Målet är att ta sig hela vägen till eliten. I Sverige in­ne­bär det att gå ock­så det femte ut­bild­nings­steget för att få be­hö­rig­het att döma de två högsta se­rierna på herr­si­dan.
– Det är det lång­sik­tiga målet. Jag vill inte säga när det blir, för det känns fel att säga att jag ska klara det till ett visst år om jag se­dan inte pre­sterar på planen.
– Jag för­söker all­tid ha som del­mål att ta hem mina matcher på ett bra sätt.
Och på ett bra sätt är genom bra ledarskap.
– Jag har fått höra att jag är en duktig ledare på plan, och jag tycker att det är viktigt att kommunicera med spelarna. Men jag jobbar ju med socialt arbete med ungdomar, så jag är inte blyg för att prata, skrattar Al-Kodri.

Ju högre upp i se­rie­sy­stemet, des­to fler ser dina matcher, och har syn­punkter om dem. Det gäller gi­vet­vis inte bara spe­la­re utan ock­så do­ma­re. I det in­går ock­så kri­tik från per­soner som tycker man gjort en då­lig in­sats.
Ef­ter en match i tvåan som häss­le­ho­lma­ren dömde un­der 2019 gick ena lagets trä­na­re ef­ter­åt ut och sågade domar­in­satsen, och på­stod att Al-Kodri av­gjort matchen till det andra lagets för­del.
– För min del går jag ald­rig ut och letar ef­ter vad lagen tycker om do­ma­ren i matcher där jag dömt. Det är ovä­sent­ligt för mig. Min ut­veck­ling ligger inte i det, säger han.
Åter­kopp­lingen som han lägger vikt vid kommer i stället från domar­in­struk­törer på läk­ta­ren.
– Är det en in­struk­tör på plats så är det all­tid ge­nom­gång ef­ter­åt för att gå ige­nom match­av­gö­ran­de si­tua­tioner och se om man tagit rätt be­slut. Det är bra folk på läk­ta­ren, som ofta själva varit på elit­ni­vå. För mig räcker det att in­struk­tören kommer in till mig och påpekar om jag gjort nå­got fel, säger Al-Kodri.

Bedrupkandidat 1

Namn: Ahmed Al-Kodri
Ål­der: 25
Bor: Häss­le­holm
Fa­milj: Mam­ma Sa­mi­ra, pap­pa Hassanien, sto­ra­sys­ter Noor, sto­re­bror Emad, lil­la­sys­ter Duaa, lil­le­bror Masar och flick­vännen Nellie Krabbe.
Gör: Jobbar på SiS ung­doms­hem.
Klubb: Häss­le­holms Fotbollsdomareklubb.
Rösta på Ahmed: SMS:a Bedrup1 till 72120 (kost­nad 20 kro­nor).

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...